Hướng Dẫn Đổi Tài Khoản Camera Cơ Sở Đồng Tháp 2 - Mầm Non Ngôi Sao

Hướng Dẫn Đổi Tài Khoản Camera Cơ Sở Đồng Tháp 2Hướng Dẫn Đổi Tài Khoản Camera Cơ Sở Đồng Tháp 2

Mở ứng dụng vMeyeSuper  —> Vào Device List

Bấm biểu tượng cây viết –> Chọn camera cần đổi tài khoản –> Bấm Edit –> Sửa UserName và Password

Bấm Ok để lưu –> Bấm Black để quay lại –> Bấm Black để về Menu –> Bấm Live Preview để xem camera

Bình luận facebook