Lý cây xanh - Mầm Non Ngôi Sao

Lý cây xanhLý cây xanh

Lời bài hát lý cây xanh

Cái cây xanh xanh
thì lá cũng xanh
chim đậu trên cành
chim hót líu lo
líu lo là líu lo
líu lo là líu lo
cái cây xanh xanh
thì lá cũng xanh
chim đậu trên cành
chim hót líu lo
líu lo là líu lo
líu lo là líu lo
Cái cây xanh xanh
thì lá cũng xanh
chim đậu trên cành
chim hót líu lo
líu lo là líu lo
líu lo là líu lo
cái cây xanh xanh
thì lá cũng xanh
chim đậu trên cành
chim hót líu lo
líu lo là líu lo
líu lo là líu lo

Bình luận facebook